Προγράμματα Αναβάθμισης

Δεξιοτήτων & Επανακατάρτισης

σε κλάδους υψηλής ζήτησης

με έμφαση στις ψηφιακές και

“πράσινες” δεξιότητες

για ανέργους

Την Τετάρτη 27/7/2022 ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων του νέου προγράμματος της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ) «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και  επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες». Το πρόγραμμα αφορά κατάρτιση και πιστοποίηση 80.000 ανέργων.

Τα προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται  στο πλαίσιο του Εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Προσφέρεται ευρύ φάσμα επιλογών σε σύγχρονα αντικείμενα κατάρτισης υψηλής ζήτησης: oι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν μεταξύ πληθώρας προγραμμάτων κατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση σε ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων και προγραμμάτων μεγάλων εταιρειών πληροφορικής με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Αντικείμενα Κατάρτισης

 1. Βασικές Δεξιότητες Γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ
 2. Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών
 3. Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στις Φυσικές Καταστροφές
 4. Κυκλική Οικονομία
 5. Online Branding και Επικοινωνία
 6. Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων
 7. Τεχνικός Προγραμματισμού Smart Building

Δικαίωμα υποβολής Αίτησης Συμμετοχής για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων Ανέργων για κατάρτιση έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τουλάχιστον τις εξής προϋποθέσεις:

 • Είναι εγγεγραμμένοι στο  Μητρώο Ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
 • Έχουν ηλικία άνω των 18 ετών
 • Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Αίτηση Συμμετοχής. Η φόρμα της «Αίτησης  Συμμετοχής» βρίσκεται σε ειδική ιστοσελίδα στην οποία εισέρχεται ο υποψήφιος με κωδικούς TAXISnet.
 • Επισύναψη των παρακάτω δικαιολογητικών :
  • Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου σε ισχύ (ταυτοποίηση).
  • Αντίγραφο απολυτηρίου Υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ανώτερου τίτλου σπουδών
  • Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr, στην οποία θα δηλώνει ότι:

“α. Δεν παρακολουθώ/ και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο της δράσης 16913 «SUB 2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες»

β. Δεν έχω παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.”

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής των ανέργων στο έργο γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ηλεκτρονικά στο info@unicertstudies.gr

Μετά την υποβολή της αίτησης και εφόσον πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής θα ακολουθήσουν τα εξής :

 • Θα συγκροτηθεί με απόφαση Διοικητή της ΔΥΠΑ, το Μητρώο Ωφελούμενων, μέχρι τις 25 Αυγούστου.
 • Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν το πρόγραμμα κατάρτισης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν, από τη λίστα των προσφερόμενων προγραμμάτων κατάρτισης που εμφανίζεται στον ωφελούμενο σύμφωνα με το εκπαιδευτικό επίπεδο (απόφοιτος υποχρεωτικής  εκπαίδευσης, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας κλπ.) καθώς και τα λοιπά ακαδημαϊκά προσόντα που έχει ο ίδιος δηλώσει.
 • Ο Πάροχος Κατάρτισης UNICERT STUDIES επαληθεύει  τα δικαιολογητικά των ωφελούμενων και εφόσον οι ωφελούμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, προχωρούν στην ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης (Training Voucher), συνάπτοντας διμερή σύμβαση μεταξύ παρόχου UNICERT STUDIES  και ωφελούμενου.

H διάρκεια παρακολούθησης είναι έως 200 ώρες και θα πραγματοποιηθεί και με τους τρεις τρόπους διδασκαλίας. (δια ζώσης, σύγχρονης τηλεκατάρτισης, ασύγχρονης τηλεκατάρτισης)

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των 5,00 €.

Με το πέρας της κατάρτισης ακολουθεί η διαδικασία της πιστοποίησης. O Πάροχος κατάρτισης παρέχει πιστοποίηση από τον κυρίαρχο σήμερα στην πιστοποίηση προσώπων UCERT  

Αντικείμενα Κατάρτισης

Slide
Βασικές Δεξιότητες Γνώσης
Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ
Slide
Online Branding και Επικοινωνία
Slide
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – ΑΠΕ
Slide
Ειδικός Σχεδιασμού
Ιστοσελίδων και Εφαρμογών
Slide
Κυκλική Οικονομία
Προηγούμενο
Επόμενο

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπλήρωσε τη φόρμα επικοινωνίας ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 – 257270

  ΕργαζόμενοςΆνεργος