Προγράμματα Κατάρτισης & Πιστοποίησης
Ανέργων και Εργαζομένων

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΑΙ “ΠΡΑΣΙΝΕΣ” ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Το  ΚΕΚ ΑΝΕΛΙΞΙΣ , μέλος του Ομίλου Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης D GROUP, υλοποιεί δια ζώσης και εξ αποστάσεως Προγράμματα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ανέργων και Εργαζομένων σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

Στόχος των προγραμμάτων είναι :

  1. H ενίσχυση της προσαρμοστικότητας και η προετοιμασία για εργασιακή (επαν)ένταξη των ωφελούμενων ανέργων
  2. Η απόκτηση πρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής ικανότητας των εργαζομένων.
  3. Η πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων/ δεξιοτήτων, για όλους τους καταρτιζόμενους που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τα προγράμματα κατάρτισης
  4. Η σύνδεση της πιστοποίησης προσόντων με την απόδειξη ικανότητας της επαγγελματικής επάρκειας καθώς επίσης και με την αναγνώριση της εργασιακής – επαγγελματικής εμπειρίας των ωφελούμενων

Κάθε Πρόγραμμα δύναται να περιλαμβάνει :

  • Κατάρτιση σε συγκεκριμένες ειδικότητες για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των ωφελούμενων
  • Συμβουλευτική, που περιλαμβάνει την καταγραφή, διάγνωση και αντιμετώπιση των αναγκών των ωφελούμενων
  • Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024 (ή ισοδύναμο) ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., με βάση τυποποιημένες διαδικασίες που είναι ελεγμένες από τους αρμόδιους φορείς διαπίστευσης ή τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

Για κάθε Πρόγραμμα προβλέπεται σε κάθε καταρτιζόμενο εκπαιδευτικό επίδομα ανά ώρα κατάρτισης, το ύψος του οποίου εξειδικεύεται σε κάθε πρόσκληση.