Προγράμματα Κατάρτισης & Πιστοποίησης
Ανέργων και Εργαζομένων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Το  ΚΕΚ ΑΝΕΛΙΞΙΣ υλοποιεί δια ζώσης και εξ αποστάσεως Προγράμματα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ανέργων και Εργαζομένων σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

Στόχος των προγραμμάτων είναι :

  1. H ενίσχυση της προσαρμοστικότητας και η προετοιμασία για εργασιακή (επαν)ένταξη των ωφελούμενων ανέργων
  2. Η απόκτηση πρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής ικανότητας των εργαζομένων.
  3. Η πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων/ δεξιοτήτων, για όλους τους καταρτιζόμενους που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τα προγράμματα κατάρτισης
  4. Η σύνδεση της πιστοποίησης προσόντων με την απόδειξη ικανότητας της επαγγελματικής επάρκειας καθώς επίσης και με την αναγνώριση της εργασιακής – επαγγελματικής εμπειρίας των ωφελούμενων

Κάθε Πρόγραμμα δύναται να περιλαμβάνει :

  • Κατάρτιση σε συγκεκριμένες ειδικότητες για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των ωφελούμενων
  • Συμβουλευτική, που περιλαμβάνει την καταγραφή, διάγνωση και αντιμετώπιση των αναγκών των ωφελούμενων
  • Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024 (ή ισοδύναμο) ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., με βάση τυποποιημένες διαδικασίες που είναι ελεγμένες από τους αρμόδιους φορείς διαπίστευσης ή τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

Για κάθε Πρόγραμμα προβλέπεται σε κάθε καταρτιζόμενο εκπαιδευτικό επίδομα ανά ώρα κατάρτισης, το ύψος του οποίου εξειδικεύεται σε κάθε πρόσκληση.