Καινοτόμα Ψηφιακά

Εργαλεία και Μοντέλα στην

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διάρκεια: 9 μήνες

Ώρες διδασκαλίας: 450 ώρες

Μονάδες ECVET: 22,5

Περίοδος Προγράμματος: 01.11.2021 – 31.07.2022

Εγγραφές έως: 25.10.2021

Δίδακτρα Προγράμματος: 150 ευρώ εφάπαξ

INFO – ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Για εγγραφή συμπληρώστε τη φόρμα

Για πληροφορίες καλέστε στο  2810 257270

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων (α) στις εκφάνσεις της διαπολιτισμικότητας και τους τρόπους προσέγγισής της από κοινωνιολογική οπτική, (β) στην κατανόηση του διαπολιτισμικού υποβάθρου υπό το πρίσμα της θρησκείας, (γ) στις πρακτικές διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, καθώς και (δ) στη συνεισφορά των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική μεθοδολογία.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι /ες θα είναι σε θέση να:

 • Εξηγούν τις βασικές έννοιες που διέπουν τη διαπολιτισμικότητα, ως ένα πολυσύνθετο κοινωνικό φαινόμενο.
 • Εκτιμούν τις ανάγκες του κάθε μαθητή, σύμφωνα με το πολιτισμικό του υπόβαθρο (έθιμα, αξίες, θρησκεία).
 • Υιοθετούν τις αρχές της συμπερίληψης στο ευρύτερο πλαίσιο του σχολείου.
 • Διαχειρίζονται αποτελεσματικά μια τάξη, η οποία απαρτίζεται από μαθητές διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης.
 • Προσδιορίζουν τις βασικές συνιστώσες διδασκαλίας σε μια διαπολιτισμική τάξη πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμια εκπαίδευσης.
 • Εξειδικευτούν στις σύγχρονες μεθοδολογικές τάσεις στη γλωσσική διδασκαλία, στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής αγωγής και των ψηφιακών εκπαιδευτικών τεχνολογιών.
 • Εφαρμόζουν πρακτικές διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, βάσει των Αναλυτικών Προγραμμάτων και του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ).
 • Χρησιμοποιούν καινοτόμα εργαλεία, ψηφιακούς πόρους και νέες τεχνολογίες στη διαπολιτισμική εκπαίδευση.
 • Σχεδιάζουν και οργανώνουν προγράμματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη την πολιτισμική ποικιλομορφία του μαθητικού πληθυσμού, με βάση τις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας.
 • Σχεδιάζουν και υλοποιούν μικροδιδασκαλίες σε διαπολιτισμικά περιβάλλοντα.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Μεικτή μέθοδος εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας με ασύγχρονη κυρίως και σύγχρονη τηλεκπαίδευση.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος προϋποθέτει την παρακολούθηση των σύγχρονων τηλε-συνεδριών, τη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων σχετικά με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Η ύλη του προγράμματος οργανώνεται σε 10 διδακτικές ενότητες. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει online σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος θα αναρτηθεί σε ψηφιακή πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και θα διατίθεται σταδιακά, ανά θεματική ενότητα. Κατά την εξέλιξη κάθε θεματικής ενότητας θα αναρτώνται οι απαραίτητες ανακοινώσεις για την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η αξιολόγηση των επιμορφούμενων αφορά σε τεστ αξιολόγησης, τα οποία διενεργούνται μετά το πέρας κάθε διδακτικής ενότητας.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Για την απόκτηση του πιστοποιητικού επιμόρφωσης ο συνολικός βαθμός προέρχεται από τις επιμέρους βαθμολογίες αξιολόγησης στο σύνολο των μαθημάτων.

Το παρόν πρόγραμμα διοργανώνεται με την επιστημονική εποπτεία του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Συνεπώς, ο επιμορφούμενος, έπειτα από επιτυχή παρακολούθηση θα λάβει ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Η λήψη του πιστοποιητικού προϋποθέτει την εκπλήρωση των ακαδημαϊκών και οικονομικών υποχρεώσεων του επιμορφούμενου.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Το Πρόγραμμα μοριοδοτείται ως σεμινάριο που οργανώθηκε από δημόσιο Πανεπιστήμιο. Πιο συγκεκριμένα προσφέρει:

 •  1 μόριo στο σύστημα διορισμών – προσλήψεων εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ, αναπληρωτές, αδιόριστοι υποψήφιοι)
 • 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ
 • 1 μόριο στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Διδακτική Ενότητα 1: Εισαγωγή στο εννοιολογικό πλαίσιο της διαπολιτισμικότητας μέσα από το πρίσμα των κοινωνικών επιστημών

Διδακτική Ενότητα 2: Πολιτικές διαχείρισης της πολιτισμικής ετερότητας στην Ελλάδα και την Ευρώπη και οι κοινωνικές τους συνέπειες

Διδακτική Ενότητα 3: Αξίες και Ανθρώπινα Δικαιώματα σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό πλαίσιο μέσα από το πρίσμα της θεολογίας

Διδακτική Ενότητα 4: Θρησκευτική Ετερότητα

Διδακτική Ενότητα 5: Διδακτικές αρχές, στρατηγικές, μοντέλα και μεθοδολογίες σε διαπολιτισμικά περιβάλλοντα και τάξεις

Διδακτική Ενότητα 6: Προσεγγίσεις διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας

Διδακτική Ενότητα 7: Τεχνικές εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας

Διδακτική Ενότητα 8: Σύνδεση θεωριών μάθησης και επιστημολογικών παραδειγμάτων με τη χρήση και την ένταξη ψηφιακών μέσων και εργαλείων

Διδακτική Ενότητα 9: Νέες ψηφιακές τεχνολογίες και καινοτόμα εργαλεία στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση διαπολιτισμικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Διδακτική Ενότητα 10: Σχεδιασμός μικροδιδασκαλίας – Υλοποίηση εκπαιδευτικών σεναρίων και διδακτικών δραστηριοτήτων

  Επιλέξτε να πιστοποιηθείτε από την UCERT ή το OCN και επωφεληθείτε από την άμεση προώθηση του βιογραφικού σας στο δίκτυο συνεργατών του ομίλου μας.