Πιστοποιήσεις Τεχνικών Ασφαλείας

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας. Ο τεχνικός ασφάλειας είναι σύμβουλος του εργοδότη και των εργαζομένων και σε γενικές γραμμές η αποστολή του είναι:

α) Να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγείας και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.

β) Να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας της εργασίας και να τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.

Για τον καθορισμό των προσόντων του τεχνικού ασφάλειας και για τον υπολογισμό του χρόνου απασχόλησής του, οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες Α΄, Β΄, Γ΄. Ο χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων και την επικινδυνότητα της επιχείρησης.

Για επιπλέον πληροφορίες και κόστη, μπορείτε να ενημερωθείτε επιλέγοντας μία εκ των παρακάτω ενημερώσεων ανάλογα με το τι σας ενδιαφέρει:

ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ)

ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ)

Επιλέξτε ποιά δήλωση αφορά τη δική σας επιχείρηση, κατεβάστε την στον προσωπικό σας υπολογιστή, συμπληρώστε την και φέρτε την στο ΚΕΚ ΑΝΕΛΙΞΙΣ (Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 150 , Ηράκλειο Κρήτης) ώστε να προγραμματίσουμε τα επιμορφωτικά σεμινάρια.

Αίτηση – Δήλωση εργοδότη για επιμόρφωσή του ή επιμόρφωση εργαζομένου του (επιχείρησης Β ή Γ κατηγορίας)